Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào việc xác định kẻ thù và nhiệm vụ đấu tranh để phân tích hoặc phân tích các phương án để chọn được đáp án đúng.

Giải chi tiết:

Phong trào 1930 – 1931 được đánh giá là triệt để vì:

- Nhằm đúng kẻ thù của dân tộc là đế quốc và phong kiến => tức là không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc và giai cấp.

- Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để đi đến đỉnh cao.

- Thành lập chính quyền là vấn đề cơ bản của 1 cuộc cách mạng.

=> Phương án A phù hợp.

Xét các phương án còn lại ta thấy:

B loại vì phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng chưa phải là cơ sở để chứng minh tính triệt để.

C, D loại vì các phong trào trước đó cũng diễn ra trên quy mô rộng lớn và có hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.

Chọn A

Ý kiến của bạn