Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính công suất của một người đi bộ nếu trong 1 giờ ngườ

Tính công suất của một người đi bộ nếu trong 1 giờ ngườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong (1) giờ người đó đi được (9000) bước, và mỗi bước cần một công là (40,,J).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công suất: (P = frac{A}{t})

Giải chi tiết:

Đổi: (1h = 3600s)

Trong (1) giờ, công cơ học người đó thực hiện là:

(A = n.{A_0} = 9000.40 = 360000,,left( J right))

Công suất của người đó là:

(P = frac{A}{t} = frac{{360000}}{{3600}} = 100,,left( W right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn