Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính độ dài DH, MD.

Tính độ dài DH, MD.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính độ dài DH, MD.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do (O) và (O’) tiếp xúc trong tại N nên 4 điểm M, P, O, O’, N thẳng hàng

=>MP = MN – PN = 10 – 6 = 4 (cm) nên MH = HP = 2 (cm)

=> OH = OM – MH = 5 – 2  = 3 (cm)

Xét tam giác vuông ODH :

DH2 = OD2 – OH2 = 52 – 32 = 42 =>DH = 4 (cm)

Xét tam giác vuông MDH:

MD2 = DH2 + MH2 = 42 + 22 = 20

=> MD = 2√5  (cm)

Ý kiến của bạn