Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính giới hạn lim d5^n - 3^n5^n - 4 - 3 0 5 1 Giải chi

Tính giới hạn lim d5^n - 3^n5^n - 4 - 3 0 5 1 Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính giới hạn (lim dfrac{{{5^n} - {3^n}}}{{{5^n} - 4}}.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu cho ({5^n}).

Giải chi tiết:

Ta có: (lim dfrac{{{5^n} - {3^n}}}{{{5^n} - 4}} = lim dfrac{{1 - {{left( {dfrac{3}{5}} right)}^n}}}{{1 - 4.{{left( {dfrac{1}{5}} right)}^n}}} = dfrac{1}{1} = 1).

Chọn D.

Ý kiến của bạn