Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính khối lượng NaOH để tác dụng hoàn toàn với 112 lít

Tính khối lượng NaOH để tác dụng hoàn toàn với 112 lít

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính khối lượng NaOH để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc).

Biết PTHH: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nCl2 = VH2/22,4


PTHH: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O


Theo PTHH: nNaOH = 2nCl2


⟹ mNaOH = nNaOH.MNaOH

Giải chi tiết:

nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

PTHH: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTHH: nNaOH = nCl2 = 0,1 mol.

⟹ mNaOH = 40.0,1 = 4 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn