Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính lim d2018^n + 2^20182019^n 0 + infty 1 2^2018 G

Tính lim d2018^n + 2^20182019^n 0 + infty 1 2^2018 G

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính (lim dfrac{{{{2018}^n} + {2^{2018}}}}{{{{2019}^n}}}).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu cho ({2019^n}).

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l},,,,lim dfrac{{{{2018}^n} + {2^{2018}}}}{{{{2019}^n}}}\ = lim left[ {{{left( {dfrac{{2018}}{{2019}}} right)}^n} + dfrac{{{2^{2018}}}}{{{{2019}^n}}}} right]\ = 0 + 0 = 0end{array})

Ý kiến của bạn