Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính nhẩmbeginarrayl7 times 8 = 5 times 9 = endarray   

Tính nhẩmbeginarrayl7 times 8 = 5 times 9 = endarray   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính nhẩm:

(begin{array}{l}7 times 8 = ........\5 times 9, = ,.........end{array})                            (begin{array}{l}64:8 = ,..........\63:7 = ..........end{array})


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhớ lại các bảng nhân đã học để điền vào chỗ chấm cho đúng, hoặc có thể xây dựng từ phép cộng, rồi tính ra kết quả.

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l}7 times 8 = 56\5 times 9, = ,45\64:8 = ,,8\63:7 = ,9end{array})

Ý kiến của bạn