Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính thể tích khí CO2 đktc sinh ra khi có 106 gam Na2CO

Tính thể tích khí CO2 đktc sinh ra khi có 106 gam Na2CO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh ra khi có 10,6 gam Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4. Biết PTHH xảy ra là: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nNa2CO3 = mNa2CO3/MNa2CO3


PTHH: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O


Theo PTHH: nCO2 = nNa2CO3


⟹ VCO2 = 22,4.nCO2

Giải chi tiết:

nNa2CO3 = 10,6/106 = 0,1 mol.

PTHH: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Theo PTHH: nCO2 = nNa2CO3 = 0,1 mol.

⟹ VCO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Đáp án C

Ý kiến của bạn