Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương

Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính thể tích (V) của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng (a).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Độ dài đường chéo chính của hình lập phương cạnh (a) là (d = asqrt 3 ).


- Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương (R = dfrac{d}{2}).


- Thể tích khối cầu bán kính (R) là (V = dfrac{4}{3}pi {R^3}).

Giải chi tiết:

Độ dài đường chéo hình lập phương (d = asqrt 3 ).

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương (R = dfrac{d}{2} = dfrac{{asqrt 3 }}{2}).

Thể tích khối cầu (V = dfrac{4}{3}pi {R^3} = dfrac{4}{3}pi .{left( {dfrac{{asqrt 3 }}{2}} right)^3} = dfrac{{sqrt 3 }}{2}pi {a^3}).

Chọn D.

Ý kiến của bạn