Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

TNT 246- trinitrotoluen được điều chế bằng phản ứng của

TNT 246- trinitrotoluen được điều chế bằng phản ứng của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo thành từ 184 gam toluen là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương trình phản ứng:


C6H5CH3 + 3HNO3 (xrightarrow{{{H_2}S{O_4}dac,{t^o}}}) C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O

Giải chi tiết:

Phương trình phản ứng:

C6H5CH3 + 3HNO3 (xrightarrow{{{H_2}S{O_4}dac,{t^o}}}) C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O

     92              →                                 227                       (gam)

    184             →                                   x                         (gam)

⟹ x = 227.184/92 = 454 gam

Do hiệu suất phản ứng đạt 80% nên lượng TNT thực tế thu được là: 454.80/100 = 363,2 gam

Đáp án C

Ý kiến của bạn