Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tờ báo Thanh niên xuất bản ngày 21 - 6 - 1925 là cơ qua

Tờ báo Thanh niên xuất bản ngày 21 - 6 - 1925 là cơ qua

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tờ báo Thanh niên xuất bản ngày 21 - 6 - 1925 là cơ quan ngôn luận của


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 83.

Giải chi tiết:

Tờ báo Thanh niên xuất bản ngày 21 - 6 - 1925 là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Chọn: B

Ý kiến của bạn