Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tổ chức nhà nước thời Hùng Vương đã:

- Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

- Tổ chức còn rất đơn giản và sơ khai. Tuy nhiên, đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế, xã hội đất nước cũng như sự hình thành quốc gia - dân tộc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chọn: C

Ý kiến của bạn