Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

to win the election what first You were you would do

to win the election what first You were you would do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________ to win the election, what ________ first?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn