Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tom denied part in the fighting at school to take tak

Tom denied part in the fighting at school to take tak

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tom denied _________ part in the fighting at school.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn