Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tom is last person to enter the room Ø no article a th

Tom is last person to enter the room Ø no article a th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tom is _____ last person to enter the room.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mạo từ

Giải chi tiết:

the + so sánh nhất

Tạm dịch: Tom là người cuối cùng bước vào phòng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn