Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tom never comes to class on time and neither does Pet

Tom never comes to class on time and neither does Pet

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tom never comes to class on time and ________.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn