Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tom said that New Yorkmore exciting than London is be w

Tom said that New Yorkmore exciting than London is be w

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tom said that New York______more exciting than London.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn