Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tom “Thanks for the nice gift -  Daisy “ …… I am glad y

Tom “Thanks for the nice gift -  Daisy “ …… I am glad y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tom: “Thanks for the nice gift” -  Daisy: “ ……”


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn