Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tôn giáo nào bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của Ấn Độ B

Tôn giáo nào bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của Ấn Độ B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tôn giáo nào bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của Ấn Độ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 40.

Giải chi tiết:

Hinđu giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của Ấn Độ.

Chọn: D

Ý kiến của bạn