Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng hệ số tối giản của phương trình: KMnO4 + HCl

Tổng hệ số tối giản của phương trình: KMnO4 + HCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng hệ số tối giản của phương trình: KMnO4 + HCl ->  … là:

      


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(begin{gathered}
x2left( {mathop {Mn}limits^{ + 7} + 5e to mathop {Mn}limits^{ + 2} } right) hfill \
x5left( {2mathop {Cl}limits^{ - 1} to {{mathop {Cl}limits^0 }_2} + 2e} right) hfill \
end{gathered} )

2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình là: 2 + 16 + 2 + 2 + 5 + 8 = 35

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn