Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng

Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng thi được cho trong bảng dưới đây.

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Hãy lập bảng tần số và tính trung bình cộng

c) Nêu nhận xét.

d) Tìm mốt của dấu hiệu


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

a) Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu (thường được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa X, Y, …)


b) Dựa vào số liệu đã cho lập bảng tần số, tính trung bình cộng.


Công thức tính trung bình cộng:


(overline X  = frac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + ... + {x_k}{n_k}}}{N})


Trong đó: ({x_1},,{x_2},,....,,{x_k}) là (k) giá trị khác nhau của dấu hiệu X.


({n_1},,{n_2},,...,,{n_k}) là tần số tương ứng, (N) là số các giá trị.

Giải chi tiết:

a) Dấu hiệu ở đây là Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng thi.

Có 24 giá trị dấu hiệu.

b) Bảng tần số:

c) Nhận xét:

Tổng số điểm 4 môn thi thấp nhất là 19 điểm

Tổng số điểm 4 môn thi cao nhất là 39 điểm

Tổng số điểm 4 môn thi chủ yếu 30 điểm chiếm 33,3%

d) ({M_0} = 30)

Ý kiến của bạn