Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng thống thứ 45 của nước Mĩ là ai?

Tổng thống thứ 45 của nước Mĩ là ai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng thống thứ 45 của nước Mĩ là ai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn