Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trái Đất và Mặt Trăng có khối lượng lần lượt là 610^24k

Trái Đất và Mặt Trăng có khối lượng lần lượt là 610^24k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trái Đất và Mặt Trăng có khối lượng lần lượt là ({6.10^{24}}kg)  và (7,{2.10^{22}}kg). Khoảng cách giữa hai tâm của chúng là (380000km). Cho (G = 6,{67.10^{ - 11}}N{m^2}/k{g^2}). Tính lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng? 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật vạn vật hấp dẫn: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng: ({F_{hd}} = dfrac{{G{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}})

Giải chi tiết:

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng:

(F = Gdfrac{{{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}} = 6,{67.10^{ - 11}}.dfrac{{{{6.10}^{24}}.7,{{2.10}^{22}}}}{{{{({{38.10}^7})}^2}}} = {2.10^{20}}N)

Chọn A.

Ý kiến của bạn