Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trâu của nước ta được nuôi nhiều nhất ở vùng nào ?

Trâu của nước ta được nuôi nhiều nhất ở vùng nào ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trâu của nước ta được nuôi nhiều nhất ở vùng nào ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn