Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên đai cao á nhiệt đới và ôn đới chủ yếu là các nhóm đất:

Trên đai cao á nhiệt đới và ôn đới chủ yếu là các nhóm đất:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên đai cao á nhiệt đới và ôn đới chủ yếu là các nhóm đất:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn