Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên mặt phẳng toạ độ biết M - 21 là điểm biểu diễn s

Trên mặt phẳng toạ độ biết M - 21 là điểm biểu diễn s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên mặt phẳng toạ độ, biết (Mleft( { - 2;1} right)) là điểm biểu diễn số phức (z). Phần thực của (z) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số phức (z = a + bi) có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là (Mleft( {a;b} right)) và có phần thực là (x = a.)

Giải chi tiết:

Số phức (z) có điểm biểu diễn là (Mleft( { - 2;1} right))( Rightarrow z =  - 2 + i)( Rightarrow ) phần thực của (z) bằng ( - 2).

Chọn A.

Ý kiến của bạn