Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng Biết khoảng

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng Biết khoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng gần nhau nhất là (dfrac{lambda }{2})


Khoảng cách giữa một nút sóng và một bụng sóng gần nhau nhất là (dfrac{lambda }{4})

Giải chi tiết:

Khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là:

(dfrac{lambda }{4} = 0,25m Rightarrow lambda  = 2.0,25 = 1,0m)

Chọn B.

Ý kiến của bạn