Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên thế giới có khoảng bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh

Trên thế giới có khoảng bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên thế giới có khoảng bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 11 cơ bản trang 6

Giải chi tiết:

Trên thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế.

Chọn B.

Ý kiến của bạn