Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Treo một vật nặng vào lực kế ở ngoài không khí thì lực

Treo một vật nặng vào lực kế ở ngoài không khí thì lực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Treo một vật nặng vào lực kế ở ngoài không khí thì lực kế chỉ giá trị ({P_1} = 5N.) Khi nhúng vật vào chìm hoàn toàn trong nước lực kế chỉ giá trị ({P_2} = 3N.) Tính

a. Độ lớn lực đẩy Ác si mét tác dụng vào vật.

b. Thể tích của phần chất lỏng bị vật nặng chiếm chỗ. Biết ({d_n} = 10000N/{m^3}.)

c. Khối lượng riêng của vật.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Treo ngoài không khí


Nhúng vào chất lỏng các lực tác dụng lên vật là trọng lực và lực đẩy Ác si mét.


Sử dụng công thức: ({F_A} = d.V) suy ra thể tích của vật.


Sử dụng công thức (m = D.V) suy ra khối lượng riêng của vật.

Giải chi tiết:

a. Treo ngoài không khí: ({P_1} = P = 5N)

Nhúng vào trong nước:

 ({P_2} = P - {F_A} = 3N Rightarrow {F_A} = 5 - 3 = 2N)

b. Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ chính là thể tích của vật:

({F_A} = {d_n}.V Rightarrow V = frac{{{F_A}}}{{{d_n}}} = frac{2}{{10000}} = {2.10^{ - 4}}left( {{m^3}} right).)  

c. Khối lượng của vật:

(P = 10m = 5N Rightarrow m = frac{5}{{10}} = 0,5left( {kg} right))

Khối lượng riêng của vật:

(D = frac{m}{V} = frac{{0,5}}{{{{2.10}^{ - 4}}}} = 2500left( {kg/{m^3}} right))

Ý kiến của bạn