Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày chế độ cai trị của các triều đại phong kiến p

Trình bày chế độ cai trị của các triều đại phong kiến p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I - VI.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 6, trang 52 – 53.

Giải chi tiết:

- Từ thế kỉ III, nhà Đông Hán suy yếu, Trung Quốc bị chia thành ba nước Ngụy - Thục - Ngô (Tam Quốc).

- Phương Bắc vẫn đặt nước ta là một châu thuộc Trung Quốc.

- Cử người Hán làm quan đến tận cấp huyện - Huyện lệnh.

- Các chính sách khác:

+ Bắt nhân dân phản nộp nhiều loại thuế (muối, sắt).

+ Lao dịch, binh dịch.

+ Đưa người Hán sang sinh sống cùng người Việt, bắt nhân dân phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo luật phát và phong tục tập quán của người Hán => Chính sách “đồng hóa”. 

Ý kiến của bạn