Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày Nhà Tần – Hán ở Trung Quốc thành lập như thế

Trình bày Nhà Tần – Hán ở Trung Quốc thành lập như thế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày Nhà Tần – Hán ở Trung Quốc thành lập như thế nào? Phân tích bộ máy nhà nước được tổ chức ra sao?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

 Dựa vào kiến thức đã học bài Trung Quốc thời phong kiến, phân tích.

Giải chi tiết:

- Sự thành lập nhà Tần: Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất được Trung Quốc, lập nên nhà Tần.

- Sự thành lập nhà Hán: nhà Tần tồn tại được 15 năm thì sụp đổ bởi cuộc khởi nghĩa của nông dân do Trần thắng, Ngô Quảng lãnh đạo. Lưu Bang là 1 địa chủ phong kiến lên ngôi, lập ra nhà Hán (206 TCN – 220).

- Tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần - Hán:

- Phân tích chức bộ máy nhà nước thời Tần - Hán: Bộ máy nhà nước thời Tần – Hán đều giống nhau về mô hình:

+ Đứng đầu là hoàng đế, nắm quyền tối cao, quyết định mọi vấn đề của đất nước.

+ Dưới vua là hệ thống quan văn (đứng đầu là Thừa tướng), quan võ (đứng đầu là Thái úy), ngoài ra còn có các quan coi giữ tài chính, lương thực,….

+ Đất nước được chia thành các quận, huyện. Đứng đầu quận là Thái thú, đứng đầu huyện là Huyện lệnh.

=> Bộ máy nhà nước mang tính tập quyền, hoàng đế là người nắm quyền lực tuyệt đối và tối cao.

Ý kiến của bạn