Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trộn 100 ml dd A (gồm KHCO3 1M và K2CO

Trộn 100 ml dd A (gồm KHCO3 1M và K2CO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trộn 100 ml dd A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dd B (gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M) thu được dd C. Nhỏ từ từ 100 ml dd D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dd C thu được V lít CO2 (đktc) và dd E. Cho dd Ba(OH)2 tới dư vào dd E thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n(HCO3-) = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol  n(CO3[2-]) = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol  n(H+) = 0,2 + 0,1 mol  nSO4[2-] = 0,1 mol  **Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D vào dung dịch C:  H+ + CO32- ---> HCO3-  0,2 <- 0,2  H+ + HCO3 - ---> CO2 + H2O  0,1 --> 0,1-------> 0,1  => V = 0,1.22,4 = 2,24 lít  nHCO3- (dư) = 0,2 + 0,2 - 0,1 = 0,3 mol  ** Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch E.  HCO3- + OH- ---> CO32- + H2O  0,3 ----------------> 0,3  CO32- + Ba2+ ---> BaCO3  0,3 ------------------> 0,3  SO42- + Ba2+ ---> BaSO4  0,1 -----------------> 0,1  => m = 197.0,3 + 233.0,1 = 82,4 gam 

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn