Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trộn dung dịch chứa 01 mol NaOH với dung dịch chứa 004

Trộn dung dịch chứa 01 mol NaOH với dung dịch chứa 004

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trộn dung dịch chứa 0,1 mol NaOH với dung dịch chứa 0,04 mol MgCl2 thu được m(g) kết tủa Mg(OH)2 và NaCl. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: 2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl


Xác định chất hết, chất dư


Từ PTHH tính theo chất hết suy ra số mol của Mg(OH)2


Tính khối lượng Mg(OH)2

Giải chi tiết:

Từ PTHH tính theo chất hết suy ra số mol của Mg(OH)2

Tính khối lượng Mg(OH)2

Hướng dẫn giải:

PTHH: 2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

Bđ:         0,1         0,04                                           mol (Vì (dfrac{{0,1}}{2} > dfrac{{0,04}}{1}) ⟹ MgCl2 hết)

Pư:         0,08  ← 0,04 →         0,04      →  0,08   mol

Sau:        0,02        0                 0,04             0,08  mol

⟹ mMg(OH)2 = 0,04.58 = 2,32 gam

Ý kiến của bạn