Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nguyên tố hó

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nguyên tố hó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố hóa học Y ở chu kì 3, nhóm VA. Cấu hình electron của nguyên tử Y là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ STT chu kì = Số lớp e


+ STT nhóm A = Số e lớp ngoài cùng

Giải chi tiết:

+ Chu kì 3 → Y có 3 lớp e.

+ Nhóm VA → Y có 5e lớp ngoài cùng và là nguyên tố s hoặc p.

⟹ Cấu hình e của Y là 1s22s22p63s23p3.

Đáp án D

Ý kiến của bạn