Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học số chu kì nh

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học số chu kì nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Giải chi tiết:

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

Đáp án D

Ý kiến của bạn