Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các câu sau có những từ nào dùng không đúng Nguyê

Trong các câu sau có những từ nào dùng không đúng Nguyê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các câu sau có những từ nào dùng không đúng? Nguyên nhân mắc lỗi là gì? Hãy chữa lại các từ bị sai cho đúng?

a. Một số bạn vẫn còn nói năng tự tiện, chưa suy nghĩ kĩ.

b. Mặc dù còn một số yếu điểm nhưng so với đầu năm học, lớp 6/1 đã iến bộ vượt bậc.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Chữa lỗi dùng từ

Giải chi tiết:

a.

- Từ sai: tự tiện

- Nguyên nhân: dùng từ không đúng nghĩa

- Sửa lại: Tùy tiện

b.

- Từ sai: yếu điểm

- Nguyên nhân: dùng từ không đúng nghĩa

- Sửa lại: điểm yếu

Ý kiến của bạn