Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các chất dưới đây chất nào có tính bazơ mạnh nhất

Trong các chất dưới đây chất nào có tính bazơ mạnh nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sắp xếp tính bazơ tăng dần của các hợp chất amin:


Amin thơm < NH3 < amin no bậc 1 < amin no bậc 2.

Giải chi tiết:

Chất có tính bazơ mạnh nhất là (CH3)2NH (amin no bậc 2).

Chọn A.

Ý kiến của bạn