Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các chất sau 1 H2NCH2COOH 2 ClH3NCH2COOH 3 H2NCH2

Trong các chất sau 1 H2NCH2COOH 2 ClH3NCH2COOH 3 H2NCH2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các chất sau: (1) H2NCH2COOH; (2) ClH3NCH2COOH; (3) H2NCH2COONa; (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; (5) HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Chất làm quỳ tím ẩm hoá đỏ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sự đổi màu của quỳ tím khi gặp amin, amino axit:


*Amin:


- Amin có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen có tính bazo rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím.


- Các amin khác làm quỳ tím chuyển xanh.


*Amino axit:


- Số nhóm NH2 = số nhóm COOH ⟹ Không làm đổi màu quỳ tím


- Số nhóm NH2 > số nhóm COOH ⟹ Làm quỳ tím hóa xanh (VD: Lysin)


- Số nhóm NH2 < số nhóm COOH ⟹ Làm quỳ tím hóa đỏ (VD: Axit glutamic)

Giải chi tiết:

(1) không làm đổi màu quỳ tím vì có số nhóm -COOH bằng số nhóm -NH2.

(2) làm đổi màu quỳ tím thành đỏ vì có dạng ClH3NCH2COOH, có nhóm -COOH và gốc +H3NR.

(3) làm đổi màu quỳ tím thành xanh vì có nhóm -NH2 và gốc RCOO-.

(4) không làm đổi màu quỳ tím vì có số nhóm -COOH bằng số nhóm -NH2.

(5) làm đổi màu quỳ tím thành đỏ vì có số nhóm -COOH nhiều hơn số nhóm -NH2.

⟹ (2), (5) làm đổi màu quỳ thành đỏ.

Đáp án C

Ý kiến của bạn