Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các dãy số sau dãy số nào có giới hạn hữu hạn un

Trong các dãy số sau dãy số nào có giới hạn hữu hạn un

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các dãy số sau, dãy số nào có giới hạn hữu hạn?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính giới hạn từng đáp án.

- Đáp án A: chia cả tử và mẫu cho ({n^3}).

- Đáp án B: Nhân liên hợp sau đó chia cả tử và mẫu cho (n).

- Đáp án C: Sử dụng công thức (lim {c^n} = + infty ,,forall c > 0).

- Đáp án D: Nhân liên hợp sau đó sử dụng giới hạn (lim dfrac{1}{{{n^alpha }}} = 0,,forall alpha > 0).

Giải chi tiết:

Đáp án A: ta có (lim {u_n} = lim dfrac{{2{n^3} - 11n + 1}}{{{n^2} - 2}} = lim dfrac{{2 - dfrac{{11}}{{{n^2}}} + dfrac{1}{{{n^3}}}}}{{dfrac{1}{n} - dfrac{2}{{{n^3}}}}} = + infty ).

Đáp án B: (lim {u_n} = lim left( {sqrt {{n^2} + 2} - n} right) = lim dfrac{2}{{sqrt {{n^2} + 2} + n}} = 0).

Đáp án C: (lim {u_n} = lim left( {{3^n} + {2^n}} right) = + infty ).

Đáp án D: (lim {u_n} = lim dfrac{1}{{sqrt {{n^2} - 2} - sqrt {{n^2} + 4} }} = lim dfrac{{sqrt {{n^2} - 2} + sqrt {{n^2} + 4} }}{2} = + infty )

Ý kiến của bạn