Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các dung dịch Na2S AlNO33 BaNO32 HF Dung dịch có

Trong các dung dịch Na2S AlNO33 BaNO32 HF Dung dịch có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các dung dịch: Na2S, Al(NO3)3, Ba(NO3)2, HF. Dung dịch có pH > 7 là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dung dịch có môi trường bazơ sẽ có pH > 7.

Giải chi tiết:

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇄ H2S + OH- có pH > 7.

Đáp án A

Ý kiến của bạn