Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 lim dn + 3n

Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 lim dn + 3n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính giới hạn ở từng đáp án

Giải chi tiết:

- Xét đáp án A: (lim dfrac{{n + 3}}{{n + 2}} = lim dfrac{{1 + dfrac{3}{n}}}{{1 + dfrac{2}{n}}} = dfrac{1}{1} = 1).

- Xét đáp án B: (lim {left( {dfrac{{2019}}{{2020}}} right)^n} = 0) vì (dfrac{{2019}}{{2020}} < 1).

- Xét đáp án C: (lim {2^n} =  + infty ).

- Xét đáp án D: (lim {n^4} =  + infty ).

Chọn B.

Ý kiến của bạn