Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng Hình chữ n

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng Hình chữ n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa hình chữ nhật.

Giải chi tiết:

Theo định nghĩa hình chữ nhật ta có: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Chọn B.

Ý kiến của bạn