Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng Phủ định của mện

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng Phủ định của mện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

(forall x in R,,Pleft( x right)) phủ định là (exists x in R,,overline {Pleft( x right)} ).

Giải chi tiết:

Xét đáp án A:

(Pleft( x right):,,forall x in mathbb{R},,,dfrac{{{x^2}}}{{2{x^2} + 1}} < dfrac{1}{2})

(overline {Pleft( x right)} :,,exists x in mathbb{R},,,dfrac{{{x^2}}}{{2{x^2} + 1}} ge dfrac{1}{2})

( Rightarrow ) Phủ định của mệnh đề “(forall x in mathbb{R},,,dfrac{{{x^2}}}{{2{x^2} + 1}} dfrac{1}{2})”: Mệnh đề sai.

Xét đáp án B:

(Pleft( x right):,,forall x in mathbb{Z},,,{x^2} + x + 1) là một số lẻ

(overline {Pleft( x right)} :,,exists x in mathbb{Z},,,{x^2} + x + 1) là một số chẵn

( Rightarrow ) Phủ định của mệnh đề “(forall x in mathbb{Z},,,{x^2} + x + 1) là một số lẻ” là mệnh đề “(exists x in mathbb{Z},,,{x^2} + x + 1) là một số chẵn”: Mệnh đề đúng.        

Xét đáp án C:

(Pleft( x right)): (forall x in mathbb{N}) sao cho ({x^2} - 1) chia hết cho (24)

(overline {Pleft( x right)} ): (exists x in mathbb{N}) sao cho ({x^2} - 1) không chia hết cho (24)

( Rightarrow ) Phủ định của mệnh đề “(forall x in mathbb{N}) sao cho ({x^2} - 1) chia hết cho (24)” là mệnh đề “(forall x in mathbb{N}) sao cho ({x^2} - 1) không chia hết cho (24)”: Mệnh đề sai

Xét đáp án D:

(Pleft( x right):,,forall x in mathbb{Q},,,{x^2} - 3x + 1 > 0)

(overline {Pleft( x right)} :,,exists x in mathbb{Q},,,{x^2} - 3x + 1 le 0)

( Rightarrow ) Phủ định của mệnh đề “(forall x in mathbb{Q},,,{x^2} - 3x + 1 > 0)” là mệnh đề “(forall x in mathbb{Q},,,{x^2} - 3x + 1 le 0)”: Mệnh đề sai.

Chọn  B

Ý kiến của bạn