Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai - 3 in mathbbZ 9

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai - 3 in mathbbZ 9

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng các kiến thức đã học để xét tính đúng sai của mệnh đề.

Giải chi tiết:

Xét đáp án A: “( - 3 in mathbb{Z})” là mệnh đề đúng

Xét đáp án B:

(dfrac{1}{{9 - 4sqrt 5 }} = dfrac{{9 + 4sqrt 5 }}{{left( {9 - 4sqrt 5 } right)left( {9 + 4sqrt 5 } right)}} = dfrac{{9 + 4sqrt 5 }}{{81 - 80}} = 9 + 4sqrt 5 )

( Rightarrow 9 + 4sqrt 5  = dfrac{1}{{9 - 4sqrt 5 }}) là mệnh đề đúng

Xét đáp án C:

({left( {sqrt 6  + sqrt 5 } right)^2} - {left( {sqrt 6  - sqrt 5 } right)^2} = 2sqrt 5 .2sqrt 6  = 4sqrt {30} )

( Rightarrow {left( {sqrt 6  + sqrt 5 } right)^2} - {left( {sqrt 6  - sqrt 5 } right)^2} = 5sqrt {24} ) là mệnh đề sai

Xét đáp án D:

(6{x^2} - 2sqrt 6 x ge  - 1 Leftrightarrow 6{x^2} - 2sqrt 6 x + 1 ge 0 Leftrightarrow {left( {xsqrt 6  - 1} right)^2} ge 0) với mọi (forall x in mathbb{R}).

( Rightarrow forall x in mathbb{R},,,6{x^2} - 2sqrt 6 x ge  - 1) là mệnh đề đúng

Chọn  C

Ý kiến của bạn