Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai mathop lim x to 1

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai mathop lim x to 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính các giới hạn từng đáp án.

Giải chi tiết:

Xét đáp án D: (mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{3x + 2}}{{x - 1}} = mathop {lim }limits_{x to  + infty } dfrac{{3 + dfrac{2}{x}}}{{1 - dfrac{1}{x}}} = 3) nên đáp án D sai.

Chọn D.

Ý kiến của bạn