Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 11 nm?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sợi cơ bản (11nm) →  Sợi nhiễm sắc (30nm) → Cromatit (700nm) → NST (1400nm)

Giải chi tiết:

Sợi cơ bản có đường kính 11nm.

Đáp án đúng là D.

Ý kiến của bạn