Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các nhân tố tiến hoá nhân tố làm thay đổi tần số

Trong các nhân tố tiến hoá nhân tố làm thay đổi tần số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đột biến là nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất, có thể coi như không đáng kể.

Chọn D

Ý kiến của bạn