Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cư

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Trần Phú?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 94, 95)

Trong Luận cương chính trị của đồng chí Trần Phú (10/1930) có đề cập đến động lực của cách mạng là giai cáp công nhân và nông dân, không nhắc đến vai trò của tư sản, tiểu tư sản, trí thức, trung nông và cần lôi kéo ho về phía cách mạng như trong Cương lĩnh chính trị (2/1930). Đây cũng là một trong những hạn chế về tập hợp lực lượng cách mạng của Luận cương chính trị so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn