Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng ? (1)

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng ? (1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

(1) Khi riboxom tiếp xúc với mã 5’UGA3' trên mARN thì quá trình dịch mã dừng lại.

(2) Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều riboxom cùng thực hiện quá trình dịch mã.

(3) Khi thực hiện quá trình dịch mã, riboxom dịch chuyển theo chiều 3'→5' trên phân tử mARN.

(4) Mỗi phân tử tARN có một đến nhiều anticodon.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : (1) (2)

Đáp án A

3 sai, chiều dịch mã là 5’→3’ trên mRNA

4 sai, 1 phân tử tRNA chỉ có 1 anticodon

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn