Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng

Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Tính thoái hoá của mã di truyền là hiện tượng một bộ ba mang thông tin quy định cấu trúc của nhiều loại aa.

II. Tính phổ biến của mã di truyền là hiện tượng một loại axit amin do nhiều bộ ba khác nhau quy định tổng hợp.

III. Trong quá trình phiên mã, chỉ có một mạch của gen được sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN.

IV. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm trượt trên phân tử mARN theo chiều từ đầu 5’ đến 3’ của mARN.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

I sai, tính thoái hóa là một loại axit amin được mã hóa bởi 2 hay nhiều bộ ba khác nhau.

II sai, tính phổ biến: Tất cả sinh vật đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ vài ngoại lệ.

III đúng, chỉ có mạch mã gốc được sử dụng làm khuôn.

IV đúng, vì mã di truyền được đọc theo chiều 5’ → 3’.

Chọn D

Ý kiến của bạn